Stacks Image 2
Stacks Image 28


Velkommen / Welcome

VELKOMMEN TIL Tunnelservice ApS
Dette er Tunnelservice ApS´s hjemmeside, hvor det er selskabets hensigt at samle en gruppe af virksomheder, der – som samarbejdspartnere - enkeltvis eller som et mindre hold vil tilbyde at levere entrepriser og services i forhold til nogle af de større opgaver, der bliver i Danmark de næste mange år; startende med Femern forbindelsen, Storstrømsbroen, Roskilde Fjord forbindelsen v/ Frederikssund. 

Tunnelservice ApS knytter sig op af, og har etableret samarbejde med, Nordic Marine Service A/S,
www.nmsdiving.dk, der – ud over at være den administrative tovholder og vil forestå markedsføring – stiller egen baggrund, viden, teknisk rådgivning og netværk til rådighed for Tunnelservice ApS og samarbejdspartnere, og vil sammensætte passende hold af samarbejdspartnere, evt. i samarbejde med forskellige leverandørnetværk, og arbejde for at løfte de opgaver, Tunnelservice ApS finder det passende at deltage i.

Alle samarbejdspartnere skal medvirke aktivt i egne som fælles bestræbelser og være parate til at dele viden og samarbejde med andre af de til Tunnelservice ApS tilknyttede samarbejdspartnere.

På siden "Samarbejdspartnere" vil den enkelte samarbejdspartner kunne finde sig selv og se, hvilke andre virksomheder, der allerede er med, og hvilke virksomhedstyper, Tunnelservice ApS kunne forestille sig ville passe ind i forretningskonceptet, så vi står så stærke som muligt og når vi byder os til over for kunderne.

Tunnelservice ApS vil have adresse på Vestre Kaj 2, 4970 Rødbyhavn.
WELCOME TO Tunnelservice ApS
This is the homepage of the Tunnelservice ApS, where it is the purpose of the company to bring together a group of companies that – as partners of cooperation - individually or in a small teams will offer to deliver services and constructions on some of the bigger infrastructure projects that will be tendered in Denmark in the many years to come, starting with the Fehmarn link, Storstroems bridge, Roskilde Fjord connection at Frederikssund.

Tunnelservice
ApS is associated with and has established a cooperation with, Nordic Marine Service A/S, www.nmsdiving.dk, who – besides being the administrative coordinator and doing the marketing - put own background, knowledge, technical advisory and network at the disposal of Tunnelservice ApS and it´s partners of cooperation, and will put together the right team(s) and, maybe in cooperation with supplier networks, in order to engage in the tasks or projects that Tunnelservice ApS consider being suitable to participate in.

All partners of cooperation are supposed to participate actively in own as well as mutual efforts and be ready to share knowledge and cooperate with other of the – to Tunnelservice ApS – associated partners of cooperation.

On the page "Samarbejdspartnere" (partners of cooperation), you may find yourselves presentated and see which other companies already being on board and what types of businesses, we envisage that would fit into our business concept, in which way we become as strong as possible, when approaching the customers.

Tunnelservice ApS will have address at Vestre Kaj 2, DK-4970 Rødbyhavn.

Stacks Image 935
Tunnelservice ApS vil gå efter at blive en af de førende samarbejdspartnere til dem, de joint ventures, der skal bygge Femern forbindelsen, herunder selvfølgelig selve tunnelen. Opgaverne kan dække over serviceydelser, mindre entrepriser m.v., og vil kunne tilbydes leveret eller udført forud for, under såvel som efter byggefasen.

Tunnelservice ApS target on becoming one of the leading partners of cooperation for those main and turnkey contractors who are going to become involved in building the Fehmarn connection, hereunder of course the tunnel itself. The tasks or contracts may cover services, smaller contracts, etc., and will be offered being delivered or performed before, during as well as after the construction phase.
Stacks Image 939
Tunnelservice ApS vil ligeledes gå efter at få opgaver på den kommende Storstrømsbro samt Roskilde fjord forbindelsen ved Frederikssund.


Tunnelservice ApS will furthermore target on tasks on the forthcoming new bridge crossing Storstroem as well as Roskilde Fjord connection (bridge) at Frederikssund.
Stacks Image 941
Tunnelservice ApS vil også prøve at finde opgaver i forbindelse med Sydhavns Metro København.


Tunnelservice ApS will also target on tasks in connection with South Harbour Metro in Copenhagen.
Stacks Image 951
Tunnelservice ApS vil også prøve at finde opgaver i forbindelse med de mange bane- hhv. letbaneprojekter, der udbydes de kommende år.


Tunnelservice ApS will also try to achieve some jobs in connection with the many Danish rail- and tramway projects, being tendered the coming years.
Stacks Image 949
Tunnelservice ApS vil også have fokus på opgaver under vandoverfladen såvel som specialist (beton) opgaver, hvor der kræves lidt særligt

Tunnelservice ApS will specifically focus on jobs and tasks under the water surface as well as specialist (concrete) jobs, demanding something extraordinary.